laura

ServeisTraducció

Especialització en textos jurídics, econòmics, comunicació empresarial i institucional.


Traducció jurada

Anglès – castellà
Anglès – català


Revisió i redacció

Revisió d'estil, gramatical i ortogràfica de traduccions i textos originals.


Classes d'espanyol i català per a persones estrangeres

Per a particulars i empreses, nivells A1-C2 segons el MCER (Marc comú europeu de referència per a les llengües).

Mètode d'ensenyament holístic i comunicatiu adaptat a les necessitats de l'estudiant. Més informació.

Examinadora acreditada per als exàmens oficials DELE de l'Instituto Cervantes núm. 124088.